بار دیگر مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره ملی نقاشی خط تمدید شد

مژده به هنرمندان نقاشیخط کشورمان باتوجه به استقبال گسترده هنرمندان عزیز مهلت ثبتنام جشنواره ملی نقاشیخط شهرجهانی یزد تا 17فروردین ماه 1397 تمدید شد.