عدم وجود محدودیت در ابعاد و اندازه آثار در جشنواره

راضی، عضو هیات داوران جشنواره ملی نقاشی خط با اشاره به عدم محدودیت در ابعاد و اندازه آثار در جشنواره گفت: در جشنواره ملی نقاشی خط ایات یزد محدودیت ابعاد واندازه  وجودندارد.


بنابراین هنرمندان محترم شرکت کننده از این جهت دغدغه ای نداشته باشند و اثار خود را به اندازه دلخواه ارایه دهند.

 

نهایتا  اثر باهرتکنیکی که شکل میگیرد روی بوم وچهارچوب ارایه گردد تاقابلیت نصب درنمایشگاه داشته باشد.

 

دراین جشنواره اثار نقاشیخط در شکلهای بداهه ترسیمی وترکیبی پذیرفته میشوند.